Σε συνέχεια της από 07-04-2022 ανακοίνωσης από τη γραμματεία του Τμήματος,
σας ενημερώνουμε ότι οι φοιτητές/τριες που δεν μπορούν να παρευρεθούν δια
ζώσης στην ενημερωτική εκδήλωση του Τμήματος Φυσικής, που θα πραγματοποιηθεί
τη Τετάρτη 13 Απριλίου 2022 (12:00-14:00) στο Αμφιθέατρο Βιβλιοθήκης ΠΘ, Λαμία,
σχετικά με:


 Τις κατευθύνσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στο 4ο έτος
 Την απόκτηση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας
 Τον Κανονισμό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
 Τον Κανονισμό Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας
 Κανονισμός Κινητικότητας των φοιτητών/τριών
 Τους Σύμβουλους Σπουδών


μπορούν να συνδεθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο:


https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3anrtxWt0wo7ULC3yeNaxFvhoqGIs0P_qgnpV5-
Lcb37E1%40thread.tacv2/1649750396719?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-
90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2232a45f3b-9ca6-4d6e-b756-2e4582310e6c%22%7d


Από τη Γραμματεία του Τμήματος