Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Τμήμα Φυσικής
  • 1ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
11001Γενική Φυσική Ι (Μηχανική –Ταλαντώσεις – Κύματα -Θερμοδυναμική )426
11002Ανάλυση Ι426
11003Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία426
11004Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι (C)226
11005Εργαστήριο Φυσικής Ι (Ανάλυση δεδομένων, Μηχανική)136
Σύνολο:158330
  • 2ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
21001Γενική Φυσική ΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός – Οπτική )426
21002Ανάλυση ΙΙ426
21003Θεωρία Πιθανοτήτων416
21004Προγραμματισμός Υπολογιστών ΙΙ (Matlab, Python)226
21005Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (Κύματα, Θερμοδυναμική, Ρευστά)136
Σύνολο:155530
  • 3ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
31001Θεωρητική Μηχανική Ι (περιλαμβάνει και Ταλαντώσεις, Κύματα)426
31002Ηλεκτρομαγνητισμό Ι (Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός)426
31006Αριθμητική Ανάλυση426
31004Διαφορικές Εξισώσεις226
31005Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (Ηλεκτρομαγνητισμός Οπτική)136
Σύνολο:158330
  • 4ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
41001Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική και τη Στατιστική Φυσική426
41002Ηλεκτρομαγνητισμός ΙΙ (Εξισώσεις Maxwell, ενέργεια ΗΜ πεδίου, απλά ΗΜ κύματα)426
41003Ηλεκτρονική Ι426
41004Μιγαδικές Συναρτήσεις226
41005Εργαστήριο Φυσική IV (Κβαντικά φαινόμενα, ατομική πυρηνική)136
Σύνολο:156530
  • 5ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
51001Θεωρητική Μηχανική ΙΙ426
51002Στατιστική Μηχανική Ι426
51003Αστροφυσική Ι426
51004Κβαντομηχανική Ι226
51005Εργαστήριο Φυσικής V (Ηλεκτρονική)136
Σύνολο:158330
  • 6ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
61001Κβαντική Μηχανική ΙΙ426
61002Φυσική Πλάσματος Ι426
61003Πυρηνική Φυσική Ι426
61004Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων Ι226
61005Φυσική της Συμπυκνωμένης Ύλης Ι136
Σύνολο:156530
  • 7ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
71001Μηχανική Ρευστών 426
ΥΚ (Εργαστήριο Κατεύθυνσης)6
ΥΚ6
ΕΚ6
ΒΕ6
Σύνολο:30
  • 8ο Εξάμηνο
ΚΩΔ.ΜΑΘΗΜΑΘΑΕECTS
ΥΚ6
ΥΚ6
ΕΚ6
ΕΚ6
ΒΕ6
Σύνολο:30