Το εργαστήριο

Το Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο «Ερευνητικό Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (διεθνής ονομασία “Science Education Laboratory” – “SELar/”) ιδρύθηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο της Διδακτικής της Φυσικής. Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από τον εσωτερικό κανονισμό του όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ τ.Β 1333/ 6-4-2021.

Αποστολή του εργαστηρίου:

1. Η κάλυψη των διδακτικών αναγκών των φοιτητών του οικείου τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις γνωστικές περιοχές της Διδακτικής της Φυσικής. Η παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, καθώς και άλλης εξειδικευμένης γνώσης, για τη στήριξη της πρακτικής και εργαστηριακής άσκησης των φοιτητών.

2. Η κάλυψη αντίστοιχων διδακτικών αναγκών των φοιτητών των άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εφόσον τούτο είναι δυνατό και ζητείται από τα τμήματα αυτά.

3. Η διεξαγωγή έρευνας η οποία επικεντρώνεται στην Διδακτική της Φυσικής και γενικότερα στην Διδακτική των Φυσικών Επιστημών. Η εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων με εστίαση στην διδακτική της Φυσικής και έμφαση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

4. Η συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα Ακαδημαϊκά ή Ερευνητικά Εργαστήρια Τμημάτων Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής στο πλαίσιο ακαδημαϊκών ή ερευνητικών προγραμμάτων εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι, συμπίπτουν, συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.

5. Η συνεργασία με άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια Δημοσίων Φορέων, Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Επιχειρήσεις, δήμους, κοινότητες και λοιπούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα με σκοπό τη συμβολή του εργαστηρίου στη βελτίωση της ποιότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και γενικότερα της παραγωγικότητας στο σχετικό πεδίο.

6. Η διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων με την πρόσκληση Ελλήνων και επιστημόνων εγνωσμένου κύρους της αλλοδαπής και η πραγματοποίηση ομιλιών, η υλοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

7. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Γενικής και Τεχνικής/Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και η ενημέρωση του ευρέως κοινού σχετικά με ζητήματα που άπτονται των ερευνητικών δραστηριοτήτων και στόχων του Εργαστηρίου.

8. Η ανάπτυξη διαδικτυακών και φυσικών κοινοτήτων και fora με τη συμμετοχή φοιτητών/τριών, εκπαιδευτικών, αλλά και κάθε ενδιαφερομένου/ης που υιοθετούν τους στόχους του Εργαστηρίου.

9. Η παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο π.δ. 159/1984 (Α’ 53).

Διευθυντής: Διονύσιος Βαβουγυιός, Καθηγητής Φυσικής και της Διδακτικής της.

Επικοινωνία:
Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Τμήμα Φυσικής | Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
3ο χλμ ΠΕΟ Λαμίας-Αθηνών | 35100 Λαμία
Τηλ: +30 22310 60232 | email: dvavou [at]uth[dot]gr | web: https://siencedu.phys.uth.gr/