Διακρίσεις (Αριστεία – Βραβεία) μελών, φοιτητών και συνεργατών του Τμήματος Φυσικής

Έγκριση νέου έργου

Ο Επ. Καθηγητής Φίλιππος Σοφός είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος ενός νέου ερευνητικού προγράμματος με χρηματοδότηση από τη  Δομή Έρευνας, Καινοτομίας και Αριστείας (ΔΕΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης χρηματοδότησης νέων ερευνητών. Ο τίτλος του έργου είναι «Ένα υπολογιστικό πλαίσιο μικροσκοπικών υπολογισμών και μακροσκοπικών προβλέψεων με καινοτόμες μεθόδους μηχανικής μάθησης» και η εκτέλεσή του γίνεται με τη συνεργασία του ερευνητικού κέντρου Interdisciplinary Centre for Advanced Materials Simulation (ICAMS)Ruhr-Universität Bochum, Germany. Το έργο είναι διετούς διάρκειας (12/2021 – 11/2023).