1. Συμμετέχοντες : Όλοι οι εγγεγραμμένοι ενεργοί φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος, σε όλα τα επίπεδα σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό), μπορούν να γίνουν φοιτητές Erasmus+ και να πραγματοποιήσουν μέρος του Προγράμματος Σπουδών τους σε Πανεπιστήμιο-Εταίρο βάσει του υφιστάμενου Πανεπιστημιακού Χάρτη Erasmus+ και της Σύμβασης του Πανεπιστημίου με την Εθνική Μονάδα Συντονισμού (Ι.Κ.Υ.), που διαχειρίζεται την χορήγηση υποτροφιών για κινητικότητα φοιτητών.
 2. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής- Κριτήρια επιλογής : Το Τμήμα ακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κινητικότητα, που έχουν οριστεί από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και η οικονομική ενίσχυση των συμμετεχόντων είναι η προβλεπόμενη από το Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Ιδρύματος. Οι συνεργασίες του Τμήματος με εκπαιδευτικά κέντρα του εξωτερικού αναπτύσσονται μέσω της συμμετοχής του στο πρόγραμμα Erasmus+ και διέπεται από τον Κανονισμό Κινητικότητας – Erasmus του Τμήματος.
Ο φοιτητής ή η φοιτήτρια για να συμμετέχει στο πρόγραμμα θα πρέπει :

 • Να έχει ολοκληρώσει τουλάχιστον το πρώτο έτος των πανεπιστημιακών σπουδών.
 • Να μην έχει ολοκληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των διδακτικών μονάδων για τη λήψη του πτυχίου του/ης, δηλαδή να υπάρχει περίοδος σπουδών, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, που οι φοιτητές να μπορούν να αντικαταστήσουν σπουδάζοντας σε ένα πανεπιστήμιο που συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.
 • Να είναι εγγεγραμμένος/η σε επίσημο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών, συμπεριλαμβανομένου μεταπτυχιακού και διδακτορικού, και είναι αναγνωρισμένο σύμφωνα με τις διαδικασίες της ενδιαφερόμενης συμμετέχουσας χώρας.
 • Να έχει επαρκή γνώση της γλώσσας στην οποία παραδίδονται τα μαθήματα που πρόκειται να παρακολουθήσει. Επαρκές θεωρείται το επίπεδο που απαιτείται από το εκάστοτε Ίδρυμα Υποδοχής. Για να εγκριθεί ο/η φοιτητής/-τρια προς μετακίνηση, είναι απαραίτητο να έχει καταθέσει στο Γραφείο Διεθνών Σχέσεων μαζί με την αίτησή του/της και το ανάλογο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
 1. Προέγκριση από την Συνέλευση του Τμήματος: Οι φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα προ-εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση που ο αριθμός των φοιτητών που αιτούνται συμμετοχή στο πρόγραμμα για συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή αυτών που θα προ-εγκριθούν από τη Συνέλευση γίνεται κατόπιν εισήγησης του ακαδημαϊκού υπευθύνου Erasmus για το Τμήμα.
 2. Προτεραιότητα εφόσον εκπληρώνονται τα κριτήρια επιλογής. Τα κριτήρια της επιλογής, σύμφωνα με την πολιτική του Ιδρύματος, ανακοινώνονται εκ των προτέρων στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που θέτουν τα Τμήματα όπου ανήκουν, προτεραιότητα δίνεται σε εκείνους/ες που:

 • είναι άτομα με ειδικές ανάγκες,
 • έχουν την καλύτερη γενική εικόνα (λαμβάνεται, για παράδειγμα, υπόψη η συνέπεια του φοιτητή/φοιτήτριας, τα πειθαρχικά παραπτώματα, το αν κάποιος είναι «αιώνιος» φοιτητής, η κακή χρήση προγραμμάτων μορφωτικών ανταλλαγών κατά το παρελθόν κ.ά.),
 • έχουν την καλύτερη γνώση της γλώσσας εργασίας στο Πανεπιστήμιο Υποδοχής,
 • έχουν πιστοποιημένη γλωσσική επάρκεια σε περισσότερες από μία γλώσσες,
 • προηγούνται οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων τη στιγμή της αίτησης.
 • βρίσκονται σε μεγαλύτερο έτος,
 • έχουν την καλύτερη γενική βαθμολογία.
 • προηγούνται οι φοιτητές με το μεγαλύτερο μέσο όρο στα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς.
 1. Κατοχύρωση μαθημάτων μέσω πιστωτικών μονάδων: Κατά τη φοίτηση των φοιτητών του Τμήματος σε ομοειδή ή συναφή Τμήματα Πανεπιστημίων του εξωτερικού, μέσω του προγράμματος κινητικότητας, είναι δυνατή η κατοχύρωση μαθημάτων μέσω πιστωτικών μονάδων. Το Τμήμα αναγνωρίζει τις πιστωτικές μονάδες που αποκτούν οι φοιτητές όσο βρίσκονται σε κάποια από τις χώρες Εταίρους.
 2. Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS). Το Τμήμα έχει ενσωματώσει στο Πρόγραμμα προπτυχιακών Σπουδών το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μονάδων Κατοχύρωσης Μαθημάτων (ECTS) [1] , το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση και διευκόλυνση των διαδικασιών ακαδημαϊκής αναγνώρισης μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων της Ευρώπης, μέσω της χρήσης πραγματικών και γενικά εφαρμόσιμων μηχανισμών. Το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Φυσικής περιγράφεται με την απόδοση πιστωτικών μονάδων σε όλα τα αυτοτελή εκπαιδευτικά συστατικά στοιχεία και δραστηριότητες που το συνθέτουν. Οι πιστωτικές μονάδες κάθε μαθήματος αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Σπουδών καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.phys.uth.gr/).
 3. Αναγνώριση μαθημάτων και σύστημα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων Οι φοιτητές και φοιτήτριες που εξετάζονται επιτυχώς σε μαθήματα αντίστοιχων τμημάτων του εξωτερικού, στα πλαίσια διαπανεπιστημιακών συμφωνιών (πρόγραμμα Erasmus), πιστώνονται με τις μονάδες ECTS που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος του εξωτερικού. Η μεταφορά και συσσώρευση επιτυχών επιδόσεων σε άλλα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι δυνατή

[1] Το σύστημα ECTS (European Credit Transfer System) έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται σε κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα και ειδικότερα, σε κάθε μάθημα, πτυχιακή εργασία και οτιδήποτε άλλο είναι απαραίτητο σύμφωνα με το εκάστοτε πρόγραμμα σπουδών για την επίτευξη των επιδιωκόμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων του Τμήματος. Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (Άρθρο 30 Ν. 4009/2011, ΦΕΚ 195/06-09-2011 τ. Α΄). Κάθε μάθημα πιστώνεται με ένα συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων ECTS και διδακτικών μονάδων. Οι διδακτικές μονάδες ενός μαθήματος χαρακτηρίζονται από το σύνολο των εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας και φροντιστηρίων, καθώς και των εργαστηριακών ωρών που πιθανόν να πραγματοποιούνται σε ορισμένα μαθήματα. Οι πιστωτικές μονάδες αποδίδονται με βάση το φόρτο εργασίας που απαιτείται να καταβάλει κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια για να επιτύχει τους αντικειμενικούς στόχους του προγράμματος (την επιτυχή ολοκλήρωση προγραμματισμένων εκπαιδευτικών διαδικασιών με συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα).