Το Ερευνητικό Εργαστήριο με τίτλο «Εργαστήριο Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης» (διεθνής ονομασία «Condensed Matter Physics Laboratory» – «CoMPhy Lab») ιδρύθηκε με σκοπό την εξυπηρέτηση των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών στα γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής Συμπυκνωμένης Ύλης. Η λειτουργία του εργαστηρίου διέπεται από ον εσωτερικό κανονισμό όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ τΒ 583-12/2/2021. Το εργαστήριο στοχεύει

α) στην κάλυψη των διδακτικών αναγκών και η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών του οικείου Τμήματος σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στις γνωστικές περιοχές:
1. Φυσικής Συμπυκνωμένης ύλης: τόσο σε στερεά όσο και ρευστά καθώς και σε πολλαπλές χωρικές κλίμακες: νανοκλίμακα, μεσοκλίμακα, μακροσκοπική κλίμακα.
2. Θεωρητικών και Υπολογιστικών μεθόδων και τεχνικών σε πολλαπλές κλίμακες στην Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης και της Επιστήμης Υλικών.
3. Μελέτη και ανάλυση φυσικο-χημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.
4. Μέθοδοι μελέτης, ανάλυσης συμπεριφοράς και πρόβλεψης ιδιοτήτων πολύπλοκων δυναμικών συστημάτων τόσο με αναλυτικές μεθόδους, μεθόδους προσομοίωσης και ανάλυσης δεδομένων από αυτά.

β) στην διεξαγωγή έρευνας η οποία επικεντρώνεται:
1. Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.
2. Υπολογιστική και θεωρητική μελέτη συστημάτων που παρουσιάζουν αναλογία με συστήματα συμπυκνωμένης ύλης (οικονομικά, κοινωνικά και άλλα φυσικά συστήματα πολύπλοκης συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης).
3. Πειραματική μελέτη και ανάλυση φυσικο-χημικών ιδιοτήτων συστημάτων συμπυκνωμένης ύλης.
4. Σχεδιασμό νέων υλικών για εφαρμογές με χρήση υπολογιστικών μεθόδων σε πολλαπλές κλίμακες και κατάλληλες πειραματικές τεχνικές διαδικασίες.