Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) την 23/06/2023 με την απόφαση με Αρ. Πρωτ. 35859 πιστοποίησε ότι

το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

Φυσικής του Πανεμπιστημίου Θεσσαλίας

συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρους Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015) για το επίπεδο σπουδών 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Η διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης ορίστηκε για πέντε έτη, από 12-06-2023 έως 11-06-2028.

Μπορείτε να δείτε απόσπασμα της απόφασης από εδώ.