Ενημέρωση φοιτητών/τριων για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ
“Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες”
Ιστοσελίδα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ : http://prosvasi.uth.gr/

prosvasi_xeim_2022-23 Fylladio_Prosbasi_2021-22