Το τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Π.Θ), καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους/νες, κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών στην περιοχή των Φυσικών Επιστημών, που επιθυμούν να υποβάλουν ερευνητική πρόταση (Ε.Π) για χρηματοδότηση, ως επιστημονικοί υπεύθυνοι, από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (Α.Π:32000/28/12/2020) με φορέα υποδοχής (Φ.Υ) το τμήμα Φυσικής του Π.Θ, να καταθέσουν αίτηση ενδιαφέροντος στη γραμματεία του τμήματος έως 26-02-2021.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες των ερευνητικών έργων θα είναι Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες (άρθρο 24 παρ. 12Ν. 4386/2016). Οι ΜΕ-ΕΥ καλούνται να τεκμηριώσουν τον πρωτοποριακό χαρακτήρα, τη φιλοδοξία και τη σκοπιμότητα της επιστημονικής τους πρότασης. Δικαίωμα συμμετοχής ως Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι/ες του έργου έχουν όσοι/όσες Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες έχουν αποκτήσει το διδακτορικό τους δίπλωμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία έναρξης των υποβολών δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την 1/1 του έτους αναγόρευσης του/της ΕΥ σε διδάκτορα, ήτοι από 1/1/2011 και μετά.

Προτεινόμενες Ερευνητικές Περιοχές Ενδιαφέροντος για την Υλοποίηση Ε.Π

  1. Επιστήμη των Υλικών (Μοριακά υλικά, Νανοϋλικά, Συμπυκνωμένη ύλη)
  2. Χαρακτηρισμός Υλικών
  3. Φωτονική & λέιζερ
  4. Πυρηνική Φυσική
  5. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών
  6. Φυσική των Υψηλών Ενεργειών

Κατεβάστε από εδώ την Αίτηση

και από εδώ τον Κανονισμό Μεταδιδακτορικής Έρευνας