Το Τμήμα Φυσικής, σε συνεργασία με την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος, έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) με την Πολιτική Ποιότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Κύριος στόχος του Τμήματος Φυσικής είναι να εκπαιδεύσει ολοκληρωμένα και με επιτυχία τους Προπτυχιακούς Φοιτητές του παρέχοντας τους σύγχρονες βασικές και εξειδικευμένες γνώσεις, τόσο στα θεωρητικά όσο και τα εφαρμοσμένα θέματα της επιστήμης της Φυσικής, ώστε να αναδειχθούν μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε Φυσικούς, ερευνητές και δασκάλους, εφάμιλλους με τους αποφοίτους των πολύ καλών Τμημάτων Φυσικής της χώρας μας και της αλλοδαπής.

Για να υλοποιήσει τον στόχο του και να εκπληρώσει την αποστολή του, το Τμήμα Φυσικής θέτει ως ύψιστη προτεραιότητα, τα χρόνια που θα ακολουθήσουν, την στελέχωσή του με υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και την συνεχή βελτίωση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών του υποδομών. Παράλληλα ορίζει ως πολιτική του την παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου, όπως επίσης και την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου ποιοτικού και ταυτόχρονα καινοτόμου.

Φιλοδοξία του Τμήματος είναι η έρευνα αιχμής που διεξάγεται από τα μέλη ΔΕΠ στα βασικά επιστημονικά πεδία όπως η Στερεά Κατάσταση, η Μηχανική και τα Ρευστά, η Οπτική και τα Laser, η Επιστήμη των Υλικών, το Πλάσμα, η Πυρηνική Φυσική των Χαμηλών Ενεργειών, τα Στοιχειώδη Σωμάτια, η Αστροφυσική και η Αστρονομία να βρίσκεται στο επίπεδο των απαιτήσεων της παγκόσμιας ερευνητικής κοινότητας. Για το σκοπό αυτό τα μέλη του Τμήματος συνεργάζονται στενά με Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα της χώρας και του εξωτερικού.

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας πιστεύει ότι έχει την δυνατότητα να συμβάλλει στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι της χώρας μας, μέσω της αποστολής του που καθορίζεται από τους ακόλουθους άξονες :

 • Παροχή άρτιας και υψηλής στάθμης εκπαίδευσης στους φοιτητές και φοιτήτριες του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 • Δημιουργία σύγχρονου εργασιακού-ερευνητικού περιβάλλοντος / διαρκής ώθηση στα μέλη του να παράγουν καινοτόμα / πρωτοποριακά ερευνητικά αποτελέσματα.
 • Παρεχόμενη εκπαίδευση που καθιστά ικανούς τους αποφοίτους του να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις που θα αντιμετωπίσουν στον επαγγελματικό στίβο στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Εκπαίδευση σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο σε αντικείμενα αιχμής, δημιουργώντας νέους ερευνητές/τριες ανταγωνιστικούς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Παροχή δυνατοτήτων δια βίου εκπαίδευσης των αποφοίτων του σε νέα καινοτομικά μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές και παρακολούθηση της επαγγελματικής τους πορείας.

Αντικείμενο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φυσικής είναι:

 • Η παροχή άρτιας και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές του ώστε να κατανοούν ουσιαστικά και σε βάθος τις θεμελιώδεις έννοιες, νόμους και θεωρητικά μοντέλα των γνωστικών πεδίων της Φυσικής, καθώς και να μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα και εφαρμογές που απαιτούν ποσοτική και ποιοτική ανάλυση στα εν λόγω γνωστικά πεδία σε όλες τις κλίμακες της ύλης.
 • Η ανάπτυξη κριτικού και δημιουργικού συλλογισμού, συνεργατικότητας όπως και ερευνητικών δεξιοτήτων μέσω της εκπόνησης πτυχιακών εργασιών ερευνητικής, θεωρητικής και πειραματικής κατεύθυνσης και μέσω αυτής η προετοιμασία τους για συμμετοχή σε μεταπτυχιακούς κύκλους σπουδών.
 • Η ανάδειξη της ενυπάρχουσας ικανότητας των φοιτητών και των φοιτητριών του να αλληλεπιδρούν, συνεργαζόμενοι με συμφοιτητές και συμφοιτήτριές τους, για την αντιμετώπιση προβλημάτων Φυσικής αλλά και προβλημάτων διεπιστημονικής φύσης και να παράγουν καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα με επιστημονική και κοινωνική χρησιμότητα.
 • Η ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιβίωση στον επαγγελματικό και κοινωνικό στίβο στον 21ο Αιώνα όπως :
 • ανάλυσης δεδομένων και ανίχνευσης των σημαντικότερων παραμέτρων τους
 • διερεύνησης ποσοτικών σχέσεων μεταξύ των παραμέτρων ενός προβλήματος
 • εξοικείωσης στη χρήση προχωρημένων μαθηματικών και υπολογιστικών εργαλείων
 • παρουσίασης των αποτελεσμάτων σε επιστημονικό και γενικό κοινό
 • εξοικείωσης στη χρήση ΤΠΕ στην έρευνα και τη διδασκαλία της Φυσικής και των Φυσικών Επιστημών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ακολουθεί με συνέπεια τη συνέχεια στην ροή της ύλης των ενοτήτων Φυσικής και Μαθηματικών με τα μαθήματα να διδάσκονται με τρόπο ώστε να καλύπτετε η προαπαιτούμενη γι αυτά γνώση. Η κίνηση γίνεται από το βασικό υποχρεωτικό επίπεδο μαθημάτων προς τις κατευθύνσεις στις οποίες δίδεται τόσο δυνατότητα επιλογή τους από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες όσο και η δυνατότητα επιλογής από ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων εντός τους.

Η στόχευση επομένως του Τμήματος όπως προκύπτει από τα προαναφερθέντα εστιάζει στο να διαθέτουν οι απόφοιτοί του, στην Επιστήμη της Φυσικής, πολύπλευρη και άρτια κατάρτιση ως επιστήμονες και εκπαιδευτικοί που θα κληθούν να στελεχώσουν ερευνητικές και εκπαιδευτικές δομές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος συνδέονται με τους αντίστοιχους του Ιδρύματος και αναφέρονται στην εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική που θα ακολουθήσει σε βάθος τετραετίας. Αναλυτικότερα :

Στόχο της εκπαιδευτικής πολιτικής του Τμήματος αποτελεί η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με έμφαση:

 • στη μάθηση με κέντρο τον φοιτητή και την φοιτήτρια,
 • τη διαρκή αναβάθμιση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας ετήσιας αναθεώρησης του και
 • την επικαιροποίηση και τυποποίηση των εσωτερικών ακαδημαϊκών του λειτουργιών με κύρια εστίαση στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Σε αυτά ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

 • Η κατανόηση εννοιών, αρχών και θεωριών της Φυσικής και τις εφαρμογές τους.
 • Η συστηματική κατανόηση της δομής και συνέχειας της διδασκόμενης ύλης τόσο στη Φυσική όσο και στα Μαθηματικά.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων που προσδίδουν ικανότητα προσφοράς υπηρεσιών από τους πτυχιούχους του Τμήματος σε ποικίλους τομείς. Ενδεικτικά στους τομείς:

Αστροφυσικής, Φωτονικής, Ηλεκτρονικής, Συμπυκνωμένης Ύλης, Νέων Υλικών, Νανοτεχνολογίας, Υψηλών Ενεργειών, Θεωρητικής Φυσικής και Εκπαίδευσης στις φυσικές Επιστήμες, κ.ά.

 • Μέσω της Πτυχιακής εργασίας και της Πρακτικής άσκησης επιδιώκονται :
 • εφαρμογή των γνώσεων στην πράξη,
 • αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με την βοήθεια της κατάλληλης τεχνολογίας,
 • εισαγωγή σε ερευνητικές πρακτικές,
 • προσαρμογή σε νέες καταστάσεις και η λήψη αποφάσεων,
 • εργασία αυτόνομα ή σε συμμετοχικά,
 • απόκτηση ικανότητας κριτικής και αυτοκριτικής.

Ως προς την ερευνητική του πολιτική, το Τμήμα, στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, θα κρατήσει σταθερό το ενδιαφέρον του για την επιστημονική έρευνα υψηλής ποιότητας, θεωρώντας την ως απαραίτητη προϋπόθεση για την παραγωγή και τη μετάδοση νέας γνώσης αλλά και την καλλιέργεια ευνοϊκού κλίματος για ερευνητική και διδακτική καινοτομία.

Θέτει επομένως ως στόχο της ερευνητικής του πολιτικής την αναγνώριση και ενίσχυση της αριστείας, την αύξηση της ερευνητικής του ανταγωνιστικότητας, τη συνεργασία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, την εστίαση στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, την στήριξη των αναπτυξιακών δυναμικών της χώρας και την προαγωγή της κοινωνικά ωφέλιμης γνώσης επιθυμώντας να συμμετάσχει στην δημιουργία μοχλών ανάπτυξης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, την προσέλκυση ταλέντων και νέων ερευνητών και ερευνητριών και να συμβάλλει στην ανάδυση σταθερών θυλάκων καινοτομίας και δημιουργικότητας στους κόλπους του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Για το σκοπό αυτό θα επιδιώξει :

 • Την βελτίωση της σύνδεσης του με την αγορά εργασίας, τους επιστημονικούς φορείς και τους αποφοίτους του Τμήματος.
 • Την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου μέσω της προώθησης ερευνητικών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο και αξιοποίηση και διάθεση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας.
 • Την προώθηση και αναγνώριση της αριστείας και της καινοτομίας, μέσω της ενθάρρυνσης, της ενίσχυσης και της επιβράβευσης των επιτευγμάτων των μελών του στη διδασκαλία και την έρευνα.
 • Την κατάκτηση της εξωστρέφειας με την ενίσχυση και προώθηση συνεργασιών, δράσεων δικτύωσης, δημοσιοποίησης και επιδίωξης διεθνούς παρουσίας του Τμήματος.
 • Την συγκριτική και επί της ουσίας αξιολόγησή του με Τμήματα αντιστοίχου μεγέθους δίνοντας έμφαση στη διάκριση του σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών του και βελτίωση των υποδομών του Τμήματος με προτεραιότητα στη Φοιτητική Μέριμνα.

Σημειώνεται τέλος ότι, οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας, που ακολουθούνται από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, αναφέρονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος και εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση. Όλες οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Φυσικής υπόκεινται σε επιθεώρηση και ανασκόπηση, η οποία διενεργείται σε ετήσια βάση από την ΟΜΕΑ, σε συνεργασία πάντα με την ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.