1. Η Πρακτική Άσκηση παρέχει τη δυνατότητα σε φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας να ασκηθούν αμειβόμενοι σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς συναφείς με το αντικείμενο της Φυσικής.

2. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται μέσω της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”.

3. Η πρακτική άσκηση γίνεται στο τέταρτο έτος σπουδών, είναι προαιρετική, διαρκεί 3 μήνες πλήρους απασχόλησης και λαμβάνει 15 ECTS τα οποία αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και δεν προσμετρώνται για τη λήψη του πτυχίου.

4. Οι φοιτητές και φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν να ασκηθούν σε οποιονδήποτε φορέα που απασχολεί ή θα επιθυμούσε να απασχολήσει μελλοντικά πτυχιούχους Φυσικούς.

5. Επειδή η Πρακτική Άσκηση απαραιτήτως λαμβάνει ECTS, απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή των ενδιαφερομένων είναι τα εργασιακά τους καθήκοντα να είναι καλά ορισμένα και τέτοια ώστε είτε να οδηγούν σε άσκηση γνώσεων και δεξιοτήτων στις ενότητες Φυσικής που έχουν αποκτηθεί μέσω του προγράμματος Σπουδών είτε σε κατάκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.

6. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να ασκηθούν σε φορείς καταχωρημένους στον σχετικό κατάλογο του γραφείου πρακτικής άσκησης του ΠΘ. Το Τμήμα απευθύνει σχετική πρόσκληση σε φορείς και μετά την θετική ανταπόκρισή τους συντάσσει, ελέγχει και υποβάλλει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το σχετικό κατάλογο μέσω του εκάστοτε ορισμένου μέλους ΔΕΠ ως Επιστημονικού Υπεύθυνου της Πρακτικής Άσκησης. Ο έλεγχος νοείται ως προς το αν εκπληρώνεται η προϋπόθεση της προηγούμενης Παραγράφου.

7. Η πρακτική άσκηση επιβλέπεται από πλευράς Φυσικού Τμήματος από μέλος ΔΕΠ το οποίο ορίζει η Συνέλευση Τμήματος ενώ και ο φορέας προτείνει από την δική του πλευρά επιβλέποντα για τον ασκούμενο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δεν είναι αποδεκτός φορέας Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών του αλλά η άσκηση μπορεί να γίνει σε άλλα Πανεπιστήμια της χώρας ερευνητικά Ινστιτούτα ή/και δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

8. Πρακτική άσκηση μπορούν να κάνουν θεωρητικά όλοι οι φοιτητές και φοιτήτριες υποβάλλοντας αίτηση συμμετοχής. Τα κριτήρια επιλογής που ακολουθούν ισχύουν για την περίπτωση όπου οι διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης που έχουν εγκριθεί, για άσκηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, είναι λιγότερες από τον αριθμό των ενδιαφερομένων.

9. Κριτήρια επιλογής :

  • Μέσος όρος των μαθημάτων όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία έως την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης του ενδιαφερομένου (τρέχων μέσος όρος) σε ποσοστό 70%.
  • Πιστωτικές μονάδες (Αθροιστικά) των μαθημάτων που ο υποψήφιος έχει περάσει σε σχέση με το αριθμό των ECTS που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου) σε ποσοστό 30%
  • Πρόταση [1] φοιτητή ή της φοιτήτριας για την εκπόνηση πρακτικής η οποία συντάσσεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή και η οποία θα πρέπει :
    • Να συνυπογράφεται από τον προτεινόμενο επιβλέποντα.
    • Να περιγράφει την συνάφεια της άσκησης με την Φυσική
    • Να περιγράφει με σαφήνεια τα καθήκοντα τους

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει ο μεγαλύτερος μέσος όρος.

10. Η μηνιαία αμοιβή για την Πρακτική Άσκηση θα ανέρχεται στα 230 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης και της ασφάλισης, για πλήρη απασχόληση αρχίζει την 1 Ιουλίου και θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.
Σημείωση: Η πρακτική άσκηση δεν πρέπει να συγχέεται με την Πρακτική Άσκηση για την απόκτηση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε σχολική μονάδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που πραγματοποιείται χωρίς αμοιβή και δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο της πράξης “Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση, και Διά Βίου Μάθηση”.

11. Βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρακτική Άσκηση
1. Εύρεση του φορές στον οποίο επιθυμούν να ασκηθούν
2. Εύρεση επιβλέποντα για την Πρακτική τους άσκηση στον επιλεγέντα φορέα
3. Συνεργασία με το επιβλέπων μέλος ΔΕΠ για τον προσδιορισμό του Προγράμματος της Πρακτικής Άσκησης
4. Κατάθεση των εγγράφων :
• Αίτηση για Πρακτική Άσκηση
• Αναλυτική Κατάσταση Βαθμολογίας
• Πρόταση φοιτητή για την εκπόνηση πρακτικής άσκησης

12. Βήματα που θα πρέπει να ακολουθεί το Τμήμα Φυσικής.
1. Ορισμός Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης (Νοέμβριος ακαδ. έτους)
2. Πρόσκληση ενδιαφερομένων φορέων για υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης)
3. Επικοινωνία- Επίσκεψη στους φορείς
4. Οριστικοποίηση του καταλόγου και υποβολή του στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΠΘ (Δεκέμβριος ακαδ. έτους)
5. Αιτήσεις φοιτητών & φοιτητριών (Ιανουάριος )
6. Αποτελέσματα δημιουργία καταλόγου Ασκούμενων (1-15 Φεβρουαρίου ακαδ έτους)
7. Εξέταση ενστάσεων & Οριστικού κατάλογοι ασκούμενων και εποπτών τους (16- 26 Φεβ ακαδ. έτους)
8. Επικοινωνία με φορείς και προετοιμασία (Μάρτιος ακαδ. Έτους)
9. Πρακτική άσκηση – Εποπτεία (1 Ιουνίου – 31 Σεπτεμβρίου)
10. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης (Οκτώβριος ακαδ έτους)

13. Αξιολόγηση της Πρακτικής Άσκησης
Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης επιτροπή που ορίζει η συνέλευση Τμήματος στην οποία συμμετέχει και ο επιστημονικός υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση του Τμήματος αξιολογεί τα αποτελέσματά της. Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ και των φορέων πρακτικής άσκησης.


[1] Απαιτείται για να είναι έγκυρη η συνολική διαδικασία

  • Μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ τον Κανονισμό Εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης