1. Η πτυχιακή εργασία είναι μία εκτεταμένη εργασία σε θέμα που σχετίζεται με τα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος και μπορεί να είναι είτε κριτική συζήτηση απόψεων της βιβλιογραφίας είτε πειραματική/θεωρητική /υπολογιστική ή συνδυασμός αυτών διερεύνηση ενός θέματος. Εκπονείται σε μια από τις κατευθύνσεις του Τμήματος Φυσικής, σε γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του φοιτητή ή της φοιτήτριας, το οποίο ανήκει στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή συγκεκριμένης κατεύθυνσης, υπό την επίβλεψη μέλους ΔΕΠ που διδάσκει το συγγενέστερο με το περιεχόμενό της μάθημα.

2. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Τμήματος. Φυσικής έχουν επίσης τη δυνατότητα εκπόνησης πτυχιακής εργασίας σε συνεργαζόμενα με το Τμήμα Φυσικής Ερευνητικά Ινστιτούτα, στο πλαίσιο συνεργαζόμενων Τομέων ή/και Σχολών και στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. Στην περίπτωση όπου εμπλέκεται φορέας της αλλοδαπής, μέρος ή ολόκληρη η ΠΕ μπορεί να συγγραφεί στην Αγγλική γλώσσα.

3. Η εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας είναι προαιρετική και ατομική για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 4ου έτους.

4. Με την έναρξη του εαρινού εξαμήνου του 3ου έτους (6ο εξάμηνο) τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ανακοινώνουν τις θεματικές ενότητες στις οποίες μπορεί να εκπονηθεί μία πτυχιακή εργασία και τα κριτήρια με βάση τα οποία θα γίνεται η επιλογή των φοιτητών/τριών. Η επιλογή θέματος της πτυχιακής εργασίας από τους φοιτητές μπορεί να γίνει με:
• Επιλογή από κατάλογο με προτεινόμενα θέματα που εισηγούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, και ο οποίος κατατίθεται στη Γραμματεία και μέσω αυτής γνωστοποιείται στους/στις φοιτητές/τριες.
• Πρόταση του/της φοιτητή/τριας, εφ’ όσον αυτή γίνει δεκτή από το μέλος ΔΕΠ

5. Καθήκοντα επιβλέποντος των πτυχιακών εργασιών μπορούν να αναλάβουν :

• Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
• Ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, οι οποίοι διδάσκουν στο Τμήμα Φυσικής σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο
• Διδάσκοντες Προπτυχιακών ή και Μεταπτυχιακών μαθημάτων, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που συνδέονται με το Τμήμα Φυσικής με σχέση εργασίας (ΠΔ407/80, Απόκτηση ακαδημαϊκής εμπειρίας) με συνεπιβλέποντα μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής
• Μέλη ΕΔΙΠ του τμήματος Φυσικής ΠΘ με την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
• Ερευνητές Α, Β και Γ βαθμίδας Ερευνητικών Κέντρων με τα οποία συνεργάζεται το Τμήμα Φυσικής, ως συν-επιβλέποντες.
• Διδάσκοντες/ερευνητές της αλλοδαπής, στην περίπτωση κατά την οποία η πτυχιακή εργασία εκπονείται στο πλαίσιο του Erasmus, ως συνεπιβλέποντες
• Μέλη ΔΕΠ άλλου Τμήματος/Σχολής του Πανεπιστημίου ή άλλου ΑΕΙ που διδάσκουν στο Τμήμα Φυσικής ΠΘ.
Το κάθε μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. δεν μπορεί να είναι πρώτος επιβλέπων/ουσα σε περισσότερες από 4 πτυχιακές εργασίες. Τα θέματα των διπλωματικών εργασιών και οι επιβλέποντες εγκρίνονται από τη Συνέλευση Τμήματος.

6. Η ανάθεση της πτυχιακής εργασίας μπορεί να γίνεται από την αρχή του 6ου εξαμήνου σπουδών και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου ο φοιτητής/τρια θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία ορισμού του θέματος και να καταθέσει γραπτά την πρόταση της πτυχιακής του/της εργασίας (τίτλος στα ελληνικά και αγγλικά, πρώτος και δεύτερος επιβλέπων/ουσα και περίληψη – abstract) στη Γραμματεία. Το θέμα της πτυχιακής εργασίας εγκρίνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Σε περίπτωση όπου δυό ή περισσότεροι φοιτητές ή φοιτήτριες ζητούν να εκπονήσουν το ίδιο θέμα από τον κατάλογο που έχει προταθεί η ανάθεση θέματος συζητείται στην συνέλευση του Τμήματος όπου σημαντικό ρόλο παίζει η εισήγηση των Ακαδημαϊκών Συμβούλων που παρακολουθούν την πορεία των φοιτητών

7. Η πτυχιακή εργασία εκπονείται σε δύο (2) εξάμηνα και αντιστοιχεί σε 12 Πιστωτικές Μονάδες, δηλαδή σε 2 μαθήματα Επιλογής, που ορίζονται από τον 1ο επιβλέποντα βάσει της κατεύθυνσης που εντάσσονται οι συνεπιβλέποντες την πτυχιακή εργασία.

8. Οι δυο επιβλέποντες και ο/η φοιτητής/τρια πραγματοποιούν συναντήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να υπάρχει συνεχής συνεργασία και να εξασφαλίζεται η ομαλή πορεία εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας.

9. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους στο τέλος του εαρινού εξαμήνου πρέπει να την παραδώσουν μέχρι 31 Μαΐου στους επιβλέποντες, ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι την ημερομηνία της τελικής της παράδοσης, την 25 Ιουνίου. Οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να αξιολογηθεί η εργασία τους κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου πρέπει να την παραδώσουν στους δύο επιβλέποντες μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου ώστε να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση μέχρι την ημερομηνία της τελικής της παράδοσης 25 Σεπτεμβρίου. Αν δεν την έχουν ολοκληρώσει ως τις 8 Σεπτεμβρίου, θα πρέπει να την υποβάλουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, προκειμένου να βαθμολογηθεί κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου. Μαζί με την κατάθεση της πτυχιακής εργασίας ο φοιτητής υποχρεούται να καταθέσει και υπεύθυνη δήλωση περί κειμενικής ομοιότητας.

10. Η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται προφορικά και δημόσια, και εξετάζεται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης στην οποία συμμετέχουν οι επιβλέποντες, σε ημερομηνία που καθορίζονται από το ακαδημαϊκό ημερολόγιο, στο πλαίσιο του προγράμματος που καταρτίζει η Γραμματεία του Τμήματος.
Προκειμένου να εξετασθεί η διπλωματική εργασία απαιτείται
1) η έγκριση του επιβλέποντα (ή των συνεπιβλεπόντων) με έντυπο που κατατίθεται στη γραμματεία του Τμήματος.
2) έλεγχος κειμενικής ομοιότητας της διπλωματικής εργασίας με τα εκάστοτε εγκεκριμένα εργαλεία που ορίζονται από το ΠΘ από τον επιβλέποντα.

Η ανακοίνωση παρουσίασης και εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αναρτάται με ευθύνη της Γραμματείας στην ιστοσελίδα ή/και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Τμήματος και αποστέλλεται με e-mail στα μέλη και του φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Φυσικής. Η παρουσίαση πραγματοποιείται στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος και μετά την ολοκλήρωση της, η τριμελής επιτροπή αξιολόγησης συμπληρώνει και υπογράφει το δελτίο βαθμολογίας, το οποίο αποστέλλεται, με ευθύνη του Επιβλέποντος, στη Γραμματεία του τμήματος. Ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των τριών μελών της επιτροπής αξιολόγησης, στρογγυλοποιημένος στην πλησιέστερη ακέραια ή μισή μονάδα. Βάση επιτυχούς εξέτασής της είναι ο βαθμός πέντε (5,0).

11. Η αξιολόγηση της πτυχιακής εργασίας πραγματοποιείται στη βάση ενός συνόλου κριτηρίων και προδιαγραφών ποιότητας που περιλαμβάνουν:
α) την ποιότητα της πτυχιακής εργασίας (κείμενο και αν υπάρχουν λοιπά παραδοτέα) και τον βαθμό εκπλήρωσης των στόχων της,
και
β) τη συνολική εικόνα της παρουσίασης.

Η βαθμολόγηση των πτυχιακών εργασιών γίνεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατά σειρά σπουδαιότητας:
• Στοιχεία δημιουργικής & πρωτότυπης σκέψης και/ή συνεισφορά στην ευρύτερη γνωστική περιοχή
• Δυσκολία του θέματος
• Βαθμός επίτευξης των προδιαγραμμένων στόχων
• Ποσότητα και αρτιότητα έργου (πληρότητα και ακρίβεια περιεχομένου)
• Επιμέλεια και εμφάνιση (λογική οργάνωση, σαφήνεια γραπτού λόγου και χρήση δόκιμων επιστημονικών όρων)
• Προφορική παρουσίαση και εξέταση

12. Η έκταση της πτυχιακής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 13.000 λέξεις. Αν είναι μικρότερη σε έκταση, πρέπει αυτό να δικαιολογείται επαρκώς. Η πτυχιακή εργασία παραδίδεται δεμένη με θερμοκόλληση και τυπωμένη στον υπολογιστή, με διάστημα 1,5 μεταξύ των σειρών και τύπο και μέγεθος γραμματοσειράς Times New Roman 12. Στο εξωτερικό φύλλο καθώς και στην πρώτη εσωτερική σελίδα της πτυχιακής εργασίας αναγράφονται τα εξής στοιχεία: α) το όνομα του Πανεπιστημίου, της Σχολής και του Τμήματος β) ο τίτλος της πτυχιακής εργασίας και το όνομα του φοιτητή/τριας γ) τα ονόματα του 1ου και 2ου επιβλέποντα/πουσας, και δ) ο τόπος και το έτος παράδοσης της πτυχιακής εργασίας.

13. Η τελική πτυχιακή εργασία κατατίθεται στην Γραμματεία του Τμήματος σε τρία αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή: ένα προς τη Γραμματεία του Τμήματος, το οποίο εντάσσεται στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και από ένα αντίτυπο προς τον πρώτο και δεύτερο επιβλέποντα/ουσα.