Τι είναι

Οι φοιτητές και φοιτήτριες που χρειάζονται πληροφορίες και βοήθεια για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών τους μπορούν να απευθύνονται στον/στη Σύμβουλο Σπουδών τους.
Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών, που μπορεί να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους/τις φοιτητές/τριες ανάλογα με τη βοήθεια που θα ζητήσουν, είναι διδάσκων ή διδάσκουσα του Τμήματός τους.
Στο πρώτο έτος σπουδών ορίζεται από το Τμήμα ο διδάσκων ή η διδάσκουσα που θα έχει ρόλο Συμβούλου Σπουδών για τους/τις φοιτητές/τριες, αλλά στα υπόλοιπα έτη μπορούν να επιλέξουν εκείνοι κατά την εγγραφή τους. Εάν το επιθυμούν, κατά τη διάρκεια του έτους μπορούν να επιλέξουν διαφορετικό διδάσκοντα ή διαφορετική διδάσκουσα μετά από σχετικό αιτιολογημένο αίτημα που υποβάλλουν στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται από Επιτροπή αποτελούμενη από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος.
Κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να απευθύνεται στον Σύμβουλο Σπουδών που τον έχει αναλάβει, προκειμένου να ενημερώνεται για ζητήματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, την επιλογή των μαθημάτων και της κατεύθυνσης και τη γενικότερη οργάνωση των σπουδών του.

Ρόλος Συμβούλου Σπουδών

Ο Σύμβουλος Σπουδών φροντίζει να έχει συναντήσεις κατά τακτά διαστήματα με τους φοιτητές που έχει αναλάβει τουλάχιστον μια (1) φορά το εξάμηνο.
Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

  • Ο εντοπισμός των αναγκών και ενδιαφερόντων του φοιτητή, η υποστήριξη των κλίσεων και των δεξιοτήτων του φοιτητή και η παραίνεση να κατευθυνθεί προς τους τομείς που του ταιριάζουν.
  • Η διευκόλυνση της μετάβασής τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
  • Η διευκόλυνση των επαφών του φοιτητή με τις πανεπιστημιακές αρχές και τα όργανα και τις υπηρεσίες διοίκησης.
  • Η παροχή βοήθειας για την κατάρτιση του ατομικού εξαμηνιαίου προγράμματος σπουδών του και τον καθορισμό του θέματος της πτυχιακής του εργασίας.
  • Η παροχή πληροφόρησης σε θέματα σχετικά με τον επαγγελματικό προσανατολισμό του φοιτητή, με βάση τα ενδιαφέροντά του και με τη συνέχεια της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας (πχ. μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και το εξωτερικό).
  • Ο εντοπισμός των φοιτητών που οφείλουν πολλά μαθήματα.
  • Η μέριμνα και η κατάρτιση σχεδίου για αυτούς τους φοιτητές.

Ενθαρρύνονται οι φοιτητές, ιδιαίτερα οι πρωτοετείς φοιτητές, να έχουν συχνές συναντήσεις με τους Συμβούλους, για καλύτερη οργάνωση του προγράμματος σπουδών τους και επίλυση σχετικών προβλημάτων. Την τελική ευθύνη για τις επιλογές τους σε ζητήματα σπουδών φέρουν οι ίδιοι οι φοιτητές.
Το εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, οι Διευθυντές Εργαστηρίων και οι Πρόεδροι των Τμημάτων, καθώς και οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος συνεργάζονται και υποστηρίζουν τους Συμβούλους Σπουδών στο έργο τους, ενώ λαμβάνουν υπόψη πληροφορίες, παρατηρήσεις, υποδείξεις και αιτήσεις τους, για τυχόν ελλείψεις, δυσλειτουργίες που δημιουργούν προβλήματα στους φοιτητές και τυχόν προτάσεις για την αντιμετώπισή τους.
Για την ουσιαστική υποστήριξη των φοιτητών σε ό,τι αφορά τις σπουδές τους, απαραίτητη είναι η συνεργασία των Συμβούλων Σπουδών κάθε Τμήματος με τις παρακάτω δομές του Πανεπιστημίου:

1. “Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες” «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
Ιστοσελίδα ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ : https://prosvasi.uth.gr/

2. https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/parenohlisi-ekfobismos

3. Υπηρεσία Συμβουλευτικής Φοιτητών/ριών του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση 
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/symboyleytiki

Οι φοιτητές πληροφορούνται για τα ονόματα των συμβούλων που ορίστηκαν από τo Τμήμα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο link: https://www.phys.uth.gr/symvouloi_sp_2020-21/.

Διαδικασία επαφής φοιτητών/τριων με το Σύμβουλο σπουδών

• Ο φοιτητής ενημερώνεται από την ιστοσελίδα του Τμήματος για την ύπαρξη του θεσμού συμβούλου φοιτητή καθώς και την τήρηση των κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων και της τήρησης της αρχής της εμπιστευτικότητας που ισχύουν για το Πανεπιστήμιο και αποστέλλει ηλεκτρονική αίτηση προς το σύμβουλο.

• Ο σύμβουλος σπουδών έρχεται σε επαφή με το φοιτητή και κλείνεται ένα ραντεβού για προσωπική συζήτηση, υποστήριξη και καθοδήγηση (δια ζώσης ή από απόσταση).

• Ο σύμβουλος σπουδών συμπληρώνει ηλεκτρονικά ένα έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία του φοιτητή, τις ερωτήσεις που υποβάλλει προς αυτόν και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη συζήτηση και τηρεί σχετικό αρχείο των εργασιών του. Ο φοιτητής δύναται να ζητήσει την μη αναγραφή λεπτομερών στοιχείων του αιτήματος του στο σχετικό έγγραφο.

• Tο αρχείο με τα έγγραφα των εργασιών της Συμβουλευτικής κατατίθεται και φυλάσσεται στο Τμήμα σύμφωνα με τις αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και εμπιστευτικότητάς που τηρεί το Πανεπιστήμιο. Η καταγραφή της δραστηριότητας των Συμβούλων Σπουδών του Τμήματος δύναται να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του σχετικού δείκτη αξιολόγησης του Τμήματος.

Έντυπα