Προσκαλείστε να παρακολουθήσετε την ομιλία που θα δοθεί  την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 και ώρα 12:00μμ, , στην κεντρική βιβλιοθήκη  του  νοτίου συγκροτήματος του Π.Θ, στη Λαμία,  από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, Χάρη Αναστόπουλο με τίτλο: (Σχεδόν) 100 χρόνια κβαντική θεωρία: «Πώς η διαμάχη για τη φύση
της πραγματικότητας οδηγεί σε νέες τεχνολογίες»

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3axuPxCMaup6cpQTGtQ-M5TGAIjjr-DXmoonFr9MoX3uA1%40thread.tacv2/1713777934279?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2232a45f3b-9ca6-4d6e-b756-2e4582310e6c%22%7d