Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σας προσκαλούν στην Ομιλία – Διάλεξη του Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. Ιωσήφ Κιοσέογλου, με τίτλο: ” Physical and Chemical Properties of Nanoparticles Through Atomic Scale Computational Design “
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024, ώρα 1:00 μμ, στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του Νοτίου Συγκροτήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία και θα μεταδοθεί διαδικτυακά μέσω του συνδέσμου,

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a7IK6ElvJAInvtidP21a8HKngL0CC2fHLUSGFqzbYc7w1%40thread.tacv2/1704350816894?context=%7b%22Tid%22%3a%223180bf70-17cc-44f6-90a4-5c9476625295%22%2c%22Oid%22%3a%2232a45f3b-9ca6-4d6e-b756-2e4582310e6c%22%7d