Σας ενημερώνουμε ότι στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με την αρ. 23234/21/ΓΠ/2-12-
2021 (ΦΕΚ 6019/Β/20-12-2021) Απόφαση της Συγκλήτου συστήθηκε ο «Συνήγορος του
Φοιτητή», με αρμοδιότητες τη διαμεσολάβηση μεταξύ φοιτητών και καθηγητών ή
διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας στο πλαίσιο της
ακαδημαϊκής ελευθερίας, την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης και τη διαφύλαξη
της εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος. Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» δεν έχει
αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας των φοιτητών.

Με την αριθμ. 270/27-05-2022 Απόφαση της Συγκλήτου του Π.Θ. Συνήγορος του
Φοιτητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ορίστηκε ο κ. Τσέλιος Δημήτριος, Αναπληρωτής
Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Π.Θ.

Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://www.uth.gr/zoi/ypostirixi/synigoros-toy-foititi