Ακαδημαϊκή Βαθμίδα : Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο : Υπολογιστική Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης

Κατεβάστε : [Βιογραφικό Σημείωμα (EL)], [Curriculum Vitae (EN)]


Προσωπικός Ιστότοπος https://www.phys.uth.gr/fsofos
E-mail fsofos [at] uth.gr
Τηλ. Εργασίας (+30)2231060139
Γραφείο ΣΤΕΦ, 1ος όροφος
Ώρες Συνεργασίας με Φοιτητές Τετάρτη 10-12:00
Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

- Εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στη Φυσική Συμπυκνωμένης Ύλης
- Υπολογιστική μελέτη ιδιοτήτων υγρών σε πολλαπλές κλίμακες
- Ιδιότητες μεταφοράς
- Αλληλεπίδραση στερεών/υγρών
- Καινοτόμα υλικά
- Ροές σε ηλεκτρικό/μαγνητικό πεδίο
- Βιολογικές ροές
- Υπολογιστικές μέθοδοι στην Υδραυλική

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, I.E. Sarris, Effects of channel height, wall wettability, and electric field strength on ion removal from water in nanochannels, Nature Scientific Reports 12 (2022) 641.
- K. Papastamatiou, F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, Machine learning symbolic equations for diffusion with physics-based descriptions AIP Advances 12 (2022) 025004.
- F. Sofos, A Water/Ion Separation Device: Theoretical and Numerical Investigation, Applied Sciences 11(18) (2021) 8548
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, Nanoscale slip length prediction with machine learning tools, Nature Scientific Reports (2021) 11, 12520.
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, I.E. Sarris, Molecular Dynamics Simulations of Ion Drift in Nanochannel Water Flow, Nanomaterials 10 (2020) 2373.
- A. Liakopoulos, F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, Darcy-Weisbach friction factor at the nanoscale: From atomistic calculations to continuum models, Physics of Fluids 29, 052003 (2017).
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, A.E. Giannakopoulos, A. Liakopoulos, Molecular dynamics simulation on flows in nano-ribbed and nano-grooved channels, Heat and Mass Transfer 52 (2016)153-162.
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, A. Liakopoulos, Parameters affecting slip length at the nanoscale, Journal of Computational & Theoretical Nanoscience 10 (2013) 1-3.
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, and A. Liakopoulos, Surface wettability effects on flow in rough wall nanochannels, Microfluidics & Nanofluidics (2012), Volume 12, Numbers 1-4, 25-31.
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, and A. Liakopoulos, Effects of wall roughness on flow in nanochannels, Physical Review E 79 (2009) 026305.
- F. Sofos, T.Ε. Karakasidis, and A. Liakopoulos, Transport properties of liquid argon in krypton nanochannels: Anisotropy and non-homogeneity introduced by the solid walls, International Journal of Heat & Mass Transfer 52 (2009) 735-743.