Αναρτήθηκε η Ενημέρωση φοιτητών/τριων για την ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΠΡΟΣΒΑΣΗ «Δομή Υποστήριξης Φοιτητών & Φοιτητριών με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες»