Κωδ. Μαθήματος : 02612αECTS : 10Χειμερινό Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Ελεύθερες Επιλογές(ΕΕ) Ελεύθερη Επιλογή
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : Ασκήσεις : Εργαστήριο :
Περιεχόμενο
Στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης σε σχολική Μονάδα Ι (Γυμνάσιο – Λύκειο) που γίνεται στο 7ο Εξάμηνο πραγματοποιούνται μια ημέρα την εβδομάδα επισκέψεις των φοιτητριών και φοιτητών σε καθορισμένα Γυμνάσια και Λύκεια της Λαμίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:
• Συστηματικές παρακολουθήσεις διδασκαλιών των μαθημάτων Φυσική, Χημεία, Βιολογία και Γεωλογία όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου,
• Συμπλήρωση κλείδων παρατήρησης όπου, μεταξύ άλλων, διαπιστώνονται και καταγράφονται οι φάσεις, οι ενέργειες και τα μέσα διδασκαλίας, οι μέθοδοι και το μαθησιακό υλικό που χρησιμοποιούνται σε κάθε μάθημα και σε κάθε τάξη.
• Συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των διδασκαλιών με ευθύνη του διδάσκοντα που είναι υπεύθυνος για την Πρακτική Άσκηση και του εκπαιδευτικού προσωπικού που την υποστηρίζει
• Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης.
Η διδακτική διαδικασία συμπληρώνεται με ανατροφοδότηση και εμβάθυνση από τον διδάσκοντα. H παρακολούθηση από την πλευρά των φοιτητών και των φοιτητριών την συγκεκριμένη ημέρα στα Γυμνάσια ή Λύκεια είναι υποχρεωτική. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση των φοιτητριών και φοιτητών που συμμετέχουν γίνεται μέσω της αξιολόγησης των κλείδων παρατήρησης διδασκαλίας και των ερευνητικών τους εργασιών.