Κωδ. Μαθήματος : 21001ECTS : 62ο Εξάμηνo
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
Ηλεκτρισμός /Ηλεκτρομαγνητισμός
• Ηλεκτρικό Πεδίο
• Νόμος του Gauss
• Χωρητικότητα και Διηλεκτρικά
• Κυκλώματα Συνεχούς Ηλεκτρικού Ρεύματος.
• Μαγνητικό Πεδίο
• Νόμο των Ampere και Maxwell
• Νόμος των Faraday – Henry.
• Αυτεπαγωγή
• Αμοιβαία Επαγωγή
• Κυκλώματα Εναλλασσομένου Ηλεκτρικού Ρεύματος
• Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα
• Κυματοδήγηση.

Οπτική
• Ανάκλση, Διάθλαση, Συμβολή, Περίθλαση, και Πόλωση
• Φύση και Διάδοση του Φωτός.
• Γεωμετρική Οπτική
• Οπτικά Όργανα..
• Στοιχεία των Laser. Φασματοσκοπία μορίων, Μοριακής Φυσικής.