Κωδ. Μαθήματος : 51002ECTS : 65ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Θερμοδυναμική, θεμέλια και συναφείς νόμοι.

• Απομονωμένο σύστημα, μικροκανονική κατανομή.

• Σύστημα σε λουτρό θερμότητας, κανονική κατανομή.

• Σύστημα σε θερμικό λουτρό με σταθερή πίεση, ισοβαρική-ισοθερμική κατανομή.

• Ανοιχτό σύστημα, μεγαλοκανονική κατανομή.

• Κβαντική στατιστική, κατανομές Bose-Einstein και Fermi-Dirac.

• Ιδανικά κβαντικά αέρια, εκφυλισμένο αέριο Fermi, συμπύκνωση Bose - Einstein.

• Εφαρμογές :
Παραμαγνητικό υλικό σε δεξαμενή θερμότητας
Θερμοχωρητικότητα στερεού, λόγω ταλαντώσεων πλέγματος
Ακτινοβολία μελανού σώματος.
Αέριο φερμιονίων