Κωδ. Μαθήματος : 51004ECTS : 65ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Μαθηματική περιγραφή υλικών κυμάτων
• Βασικές στατιστικές έννοιες, στατιστική ερμηνεία κυματοσυνάρτησης, πλάτος πιθανότητας, τα φυσικά μεγέθη ως τελεστές
• Εξίσωση Schroedinger
• Ερμιτιανοί τελεστές και διατήρηση πιθανότητας
• Μαθηματικό υπόβαθρο Κβαντομηχανικής: Τελεστές, χώρος Hilbert, καταστάσεις, κυματανύσματα ket και bra, ιδιοκαταστάσεις, ιδιοτιμές
• Διαδικασία της μέτρησης. Χρονική εξέλιξη φυσικών συστημάτων
• Περιγραφές Schroedinger και Heisenberg
• Απλά φυσικά συστήματα: μονοδιάστατα δυναμικά (ορθογώνιο φράγμα δυναμικού, τετραγωνικά δυναμικά, πηγάδι δυναμικού απείρου βάθους, δ-δυναμικό), δέσμιες καταστάσεις, αρμονικός ταλαντωτής
• Κβαντικά συστήματα δύο και τριών διαστάσεων
• Συμμετρίες, αρχές και νόμοι διατήρησης
• Άτομο υδρογόνου