Κωδ. Μαθήματος : 61001ECTS : 66ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Εξίσωση Schroedinger για Ν σωματίδια. Κίνηση σε τρεις διαστάσεις.
• Τροχιακή στροφορμή. Κεντρικά δυναμικά και άτομο Υδρογόνου.
• Συμβολισμός Dirac. Επίλυση απλού αρμονικού ταλαντωτή με χρήση τελεστών καταστροφής και δημιουργίας. Απεικονίσεις Schroedinger και Heisenberg .
• Στροφορμή και σπιν. Πείραμα Stern-Gerlach. Ερμηνεία. Ανάγκη Εισαγωγής του spin. Φυσική ερμηνεία του Spin. Χρονική εξέλιξη. Πρόσθεση στροφορμών.
• Μετάπτωση Larmor. Στροφές του spin. Nuclear Magnetic Resonance (NMR).
• Όμοια σωμάτια και απαγορευτική αρχή Pauli.
• Αλληλεπίδραση φορτισμένης ύλης με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Φαινόμενο Zeeman, φαινόμενο Stark. Στοιχεία της χρονικά ανεξάρτητης θεωρίας διαταραχών.
• Το πραγματικό άτομο του υδρογόνου