Κωδ. Μαθήματος : 61003ECTS : 66ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Πυρήνας του Ατόμου
◦ μέγεθος,
◦ σχήμα,
◦ δυνάμεις,
◦ φορτίο,
◦ μάζα.
• Μάζα και ενέργεια σύνδεσης του πυρήνα,
• Πρότυπο της υγρής σταγόνας,
• Ημιεμπειρικός τύπος του Weizsacker,
• Κοιλάδα β-σταθερότητας.
• Πυρηνικές δυνάμεις, χαρακτηριστικά τους,
• Δυναμικό Yukawa,
• Πυρηνικές Ιδιότητες:
◦ σπιν του πυρήνα,
◦ μαγνητική διπολική ροπή,
◦ ηλεκτρική τετραπολική ροπή
• Πυρηνικά πηγάδια δυναμικού,
• Aλληλεπίδραση νουκλεονίου-νουκλεονίου,
• Μοντέλα πυρήνων,
• Πρότυπο των φλοιών
• Πυρηνικές διασπάσεις, ραδιενέργεια, ραδιενεργές σειρές, εφαρμογές
◦ α-διάσπαση,
◦ νόμος Geiger-Nutal,
◦ β-διάσπαση,
◦ θεωρία Fermi,
◦ γ-διάσπαση,
◦ κανόνες επιλογής,
◦ πυρηνικός συντονισμός,
◦ εφαρμογές
• Πυρηνικές αντιδράσεις.
• Αρχές σχάσης και σύντηξης
• Αρχές λειτουργίας ανιχνευτών ακτινοβολίας
• Συνοπτική περιγραφή θεμελιωδών πειραμάτων πυρηνικής φυσικής
• Εφαρμογές: πυρηνικοί αντιδραστήρες, ο ήλιος ως σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας κλπ.