Κωδ. Μαθήματος : 61004ECTS : 66ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Επιταχυντές σωματιδίων.
• Σωματιδιακοί ανιχνευτές.
• Ενεργός διατομή και χρόνοι ημιζωής.
• Σχετικιστική περιγραφή των κρούσεων, συντονισμοί,
• Ο ρόλος των συμμετριών:
◦ θεώρημα της Noether, διατηρήσιμες ποσότητες.
• Χωροχρονικές συμμετρίες:
◦ συμμετρία Πουανκαρέ, συμμετρίες C, T, και P.
• Εσωτερικές συμμετρίες και διατηρήσιμα φορτία.
• Οι τρεις δυνάμεις:
◦ βασικές ιδιότητες, ακριβείς και προσεγγιστικές διατηρούμενες ποσότητες για κάθε δύναμη.
• Περιγραφή των αλληλεπιδράσεων:
◦ η έννοια του κβαντικού πεδίου, κανόνες Φάυνμαν και θεωρίες βαθμίδας.
• Λεπτόνια και ιδιότητές τους.
• Οι ισχυρές δυνάμεις:
◦ μεσόνια και βαρυόνια, ιδιότητες, το μοντέλο των κουάρκ, κβαντική χρωμοδυναμική και ασυμπτωτική ελευθερία.
• Ασθενείς αλληλεπιδράσεις:
◦ θεωρία Φέρμι, θεωρία βαθμίδας για ασθενείς δυνάμεις και τα προβλήματά της.
• Αυθόρμητο σπάσιμο συμμετρίας, μηχανισμός Higgs, σύγχρονη θεωρία ηλεκτρασθενών αλληλεπιδράσεων.
• Σωματιδιακές ταλαντώσεις, φυσική νετρίνων.
• Το καθιερωμένο πρότυπο.