Κωδ. Μαθήματος : 61005ECTS : 66ο Εξάμηνο
Κατεύθυνση/Ομάδα Μαθημάτων : Κορμός(Υ) Υποχρεωτικό
Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας Θεωρία : 4Ασκήσεις : 2Εργαστήριο :

Περιεχόμενο
• Κρυσταλλική Δομή: Πλέγμα, βασικοί τύποι πλέγματος, απλές κρυσταλλικές δομές, αντίστροφο πλέγμα, ζώνες Brillouin.
• Ταλαντώσεις Πλέγματος: Ελαστικά κύματα στα στερεά, μονατομική και διατομική αλυσίδα, κανονικοί τρόποι δόνησης & φωνόνια, πυκνότητα καταστάσεων, ειδική θερμότητα, θερμική αγωγιμότητα.
• Οπτικές Ιδιότητες στερεών: Πόλωση, διηλεκτρική συνάρτηση, ιοντική και ηλεκτρονική πολωσιμότητα, οπτικές ιδιότητες & σχέσεις Kramers-Kronig.
• Ηλεκτρικές Ιδιότητες: Ελεύθερα και σχεδόν ελεύθερα ηλεκτρόνια, ενεργός μάζα ηλεκτρονίου, θεώρημα Bloch, μέταλλα-μονωτές-ημιαγωγοί, αγωγιμότητα, πυκνότητα ενεργειακών καταστάσεων, ζώνη σθένους και αγωγιμότητας, δομή αδάμαντα.
• Ημιαγωγοί: Ενδογενείς και εξωγενείς ημιαγωγοί, προσμείξεις, οπές, στατιστική φορέων, δότες, αποδέκτες, παγίδες, ηλεκτρική αγωγιμότητα, ευκινησία & μηχανισμοί σκέδασης φορέων, φαινόμενο Hall.