Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη διδασκόντων, κατόχων διδακτορικού διπλώματος, επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου (στις περιπτώσεις γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης), για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2019-2020, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, υπό την αίρεση ότι θα διατεθούν οι αντίστοιχες πιστώσεις, για τη διεξαγωγή διδακτικού, επιστημονικού και οργανωτικού έργου που θα καθορίζεται και θα εξειδικεύεται αναλυτικά με τη σύμβαση πρόσληψης.

Για το Τμήμα Φυσικής οι προσλήψεις αφορούν τα ακόλουθα μαθήματα:

  • Ανάλυση Ι
  • Γραμμική Άλγεβρα Ι – Αναλυτική Γεωμετρία
  • Προγραμματισμός Υπολογιστών Ι

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι μπορούν να είναι και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχουν τα προβλεπόμενα προσόντα και επιθυμούν να συνεργαστούν με το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 23-7-2019 έως και 8-8-2019 στην Γραμματεία του Τμήματος στην διεύθυνση (παράδοση Οίκοι), και ηλεκτρονικά (αρχείο pdf) στο email του Τμήματος:

Γραμματεία Τμήματος Φυσικής,
3ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, 35100 Λαμία,
τηλ. 22310- 60139,
e-mail: g-phys@uth.gr,
Αρμόδια κ. Φωτεινή Κιούση